Klubb vedtekter

Vedtekter for Ullensaker Rideklubb Lovene er vedtatt på stiftelsesmøte den 1. august 2006

§ 1 Formål Klubben har som formål å fremme interessen for hest og ridning og stimulere til rekruttering til ryttersporten blant alle aldersgrupper. Det er klubbens overordnede mål å drive på en slik måte at utgifter og inntekter balanserer på en forsvarlig måte. Ullensaker Rideklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 2 Klubben står tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo og Akershus Idrettskrets og Norges Rytterforbund.

§ 3 Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp medlem. Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlemsprotokoll. En søker tas ikke opp uten forpliktelsene til annet lag er ordnet. ( Jfr. NIF’s lov $39) En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst 1 mnd, og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 ( NIF’s straffebestemmelser) § 6 Kontingenten betales forskuddsvis. Størrelsen fastsettes av årsmøtet hvert år.

Kontingenten er per 1.1. 2023 :

Senior 650 ,- kr

Junior (inntil 18 år) 550,- kr

Familie 800 ,- kr

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Styret har adgang til å sette ned eller frafalle kontingent når man finner rimelig grunn for det.

§ 7 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som hver år holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmer. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtak, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i loven. Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet holdes. Til årsmøtet velges møtedirigent, referent og to medlemmer over 15 år til å underskrive møteprotokollen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 8 Styret skal mellom årsmøtene ta hånd om klubbens drift i henhold til disse vedtekter og beslutninger fattet på årsmøte. Valg av styret skjer på årsmøtet. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Mandattiden skal være 2 år. Årsmøtet skal velge leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer

§ 9 Endring av disse vedtekter kan kun skje gjennom enhetlig beslutning på ordinært årsmøte eller beslutning med 2/3 flertall ved to etterfølgende møter med minst seks måneders mellomrom.

§ 10 Ullensaker-ryttere som skal delta i egne stevner, forplikter seg til å hjelpe til, innen rimelighetens grenser, enten ved egen innsats eller ved hjelp av foreldre, hestepasser eller lignende. Det er mulig å komme med ønsker i forkant av stevnet om hva man ønsker å hjelpe til med. Årsmøtet skal: Behandle årsmelding. Behandle regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Fastsette kontingent Vedta budsjett. Velge styreformann, nestformann og 2 styremedlemmer.